Initiativärende ATU-kontakt med näringslivet

Bjuv 2021-05-26

Arbetslösheten är hög i kommunen och väntas stiga, enligt prognoser från arbetsförmedlingen.

Med tanke på att det är fler anställda på Foodhills området idag än det var när Findus lades ner. Är det viktigt att kontakter tas med företagen på området, för att få till stånd ett samarbete så att våra kommuninvånare kan erhålla ett arbete.

Ansvaret för det bör ligga på arbetsmarknadsenheten att tillsammans med näringslivssekreteraren, genomföra dessa kontakter och att det upprättas en handlingsplan för uppdraget. Viktigt att uppdraget får högsta prioritet.

Därför yrkar jag på att det ges ett ekonomiskt utrymme i budget för eventuella utbildningsinsatser. Samt att förvaltningen får i uppdrag att genomföra insatsen.

Christer Landin

Ledamot i Utskottet för arbete och tillväxt

Socialdemokraterna

facebook Twitter Email