Stopp för byggandet vid friluftsbadet

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2022-03-16
 
INITIATIVÄRENDE
 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-12-08 togs beslut i följande ärenden:
 
§ 234 Markanvisningsavtal med RE Equity Fund för del av Bjuvstorp 5:25 m. fl.
Att godkänna markanvisningsavtalet med RE Equity Fund (org nr. 559165-5021) för del av Bjuvstorp 5:25 m.fl och ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att underyeckna markanvisningsavtalet.
 
§ 235  Planuppdrag för del av Bjuvstorp 5:25 m. fl.
Att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av Bjuvstorp 5:25 m.fl.
 
 
Under interpellationsdebatt i Kommunfullmäktige 2022-02-08 (p 17 Interpellation från Urban Berglund (KD) till kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson (SD) angående bebyggande av Bjuvs centrala parkområde), framkom att det inte finns majoritet för bebyggande av det nämnda området.
 
För att bespara Bjuvs kommun och RE Equity Fund onödiga kostnader bör dessa två beslut snarast. upphävas.
 
Vi yrkar därför genom detta initiativärende att besluten upphävs, dvs
 
att markanvisningsavtalet annulleras och
att planuppdraget återtas
 
 
Liselott Ljung
Anders Månsson
Nils Nilsson

facebook Twitter Email